sâmbătă, 6 august 2011

BUCHETE PICTATE

Alexander Sergeev supranumit pictorul Buchetelor pe care eu vi le ofer cu drag!!SCHIMBAREA LA FATA A DOMNULUI IISUS HRISTOS

La şase zile după ce a spus ucenicilor Săi : "Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere" (Matei 16, 28 ; Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferaţi : Petru, Iacov şi Ioan ; ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt - muntele Taborului în Galileea - ca să se roage. Se cuvenea într-adevăr ca cei care aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghetsimani şi care aveau să fie martorii cei mai importanţi ai Patimilor Sale, să fie pregătiţi pentru această încercare prin priveliştea slăvirii Sale: Petru, pentru că tocmai îşi mărturisise credinţa în dumnezeirea Sa ; Iacov, căci a fost primul care a murit pentru Hristos ; şi Ioan care mărturisi din experienţa sa slava dumnezeiască, făcând să răsune ca "fiu al tunetului" teologia Cuvântului întrupat.

El îi urcă pe munte, ca simbol al înălţării spirituale care, din virtute în virtute, duce la dragoste, virtute supremă care deschide calea contemplării dumnezeieşti. Această înălţare era de fapt esenţa întregii vieţi a Domnului care, fiind îveşmântat cu slăbiciunea noastră, ne-a deschis drumul către Tatăl, învăţându-ne că isihia (liniştirea) este mama rugăciunii, iar rugăciunea este cea care arată către noi slava lui Dumnezeu.
"Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa deveni o alta, Se schimba şi sclipi ca soarele, în timp ce hainele sale deveniră strălucitoare, de un alb scânteietor, cum nu poate înălbi pe pământ înălbitorul" (Marcu 9, 3). Cuvântul lui Dumnezeu întrupat îşi arăta astfel strălucirea naturală a slavei dumnezeieşti, pe care o avea în El însuşi şi pe care o păstrase după Întruparea Sa, dar care rămânea ascunsă sub acoperământul trupului. Încă de la zămislirea Sa în pântecele Fecioarei, într-adevăr, dumnezeirea S-a unit cu natura trupească iar slava divină a devenit, în mod ipostatic, slava trupului asumat. Ceea ce Hristos le arăta Apostolilor Săi în vârful muntelui nu era deci o privelişte nouă, ci manifestarea strălucită în El a îndumnezeirii naturii omeneşti - inclusiv trupul - şi a unirii Sale cu splendoarea dumnezeiască.
Spre deosebire de faţa lui Moise care strălucise de o slavă venită din afara după revelaţia din Muntele Sinai (cf. Exod 34, 29), faţa lui Hristos apăru pe muntele Taborului ca un izvor de lumină, izvor al vieţii dumnezeieşti făcută accesibilă omului şi care se răspândea şi pe "veşmintele" Sale, adică asupra lumii din afară dar şi pe lucrurile făcute de activitatea şi civilizaţia omenească.
"El s-a schimbat la Faţă, ne confirmă Sfântul Ioan Damaschin, nu asumând ceea ce El nu era ci arătându-le Apostolilor Săi ceea ce El era, deschizându-le ochii şi, din orbi cum erau, făcându-i văzători" (Sfântul Ioan Damaschin, Predică la Schimbarea la Faţă, 12 - PG 96, 564). Hristos deschise ochii Apostolilor Săi iar aceştia, cu o privire transfigurată de puterea Duhului Sfânt, văzură lumina dumnezeiască indisociabil unită cu trupul Sau. Fură deci ei înşişi schimbaţi la faţă şi primiră prin rugăciune puterea de a vedea şi cunoaste schimbarea survenită în natura noastră datorate unirii sale cu Cuvântul (Sf. Grigore Palama).
"Precum soarele pentru cele ale simţurilor, aşa este Dumnezeu pentru cele ale sufletului" (Sf. Grigore Teologul), de aceea autorii Evangheliilor spun că faţa Dumnezeului-Om, care este "lumina cea adevărată Care luminează pe tot omul care vine în lume" (Ioan 1, 9), sclipea ca soarele. Dar această lumină era în fapt incomparabil superioară oricărei lumini a simţurilor şi, incapabili să îi mai suporte strălucirea inaccesibilă, Apostolii căzură la pământ.

Lumina nematerială, necreată şi situată în afara timpului, aceasta era Împărăţia lui Dumnezeu venit întru puterea Duhului Sfânt, după cum Domnul promisese Apostolilor Săi. Întrevăzută atunci pentru o clipă, această lumină va deveni moştenirea veşnică a aleşilor în Împărăţie, când Hristos va veni din nou, strălucind în toata scânteierea slavei Sale. Va reveni învăluit în lumina, în această lumină care a strălucit în Tabor şi care a ţâşnit din mormânt în ziua Învierii Sale, şi care, răspândindu-se asupra sufletului şi trupului celor aleşi, îi va face să strălucească şi pe ei "precum soarele" (cf. Matei 13:43).
"Dumnezeu este lumină, iar vederea Sa este lumină" (Sfântul Simeon Noul Teolog, Discurs Etic V, 276). Asemeni Apostolilor în vârful Taborului, numeroşi Sfinţi au fost martorii acestei revelări a lui Dumnezeu în lumină. Totuşi lumina nu este pentru ei doar un subiect de contemplaţie, ci şi harul îndumnezeitor care le permite sa "vadă" pe Dumnezeu, astfel încât se confirmă cuvintele Psalmistului : "întru lumina Ta vom vedea lumină" (Psalmii 35:10).
În mijlocul acestei slăvite privelişti se arătară - alături de Domnul - Moise şi Ilie, doi mari profeţi din Vechiul Testament, reprezentând respectiv Legea şi Proorocii, care îl mărturiseau ca stăpân al celor vii şi al celor morţi (Moise a murit înainte de a intra în Pământul Făgăduinţei iar Ilie a fost dus într-un loc tainic fără să cunoască moartea). Şi vorbeau cu El, în lumina, despre Exodul pe care avea să îl înfăptuiască la Ierusalim, adică Patimile Sale, căci prin Patimi şi prin Cruce această slăvire trebuia să fie dată oamenilor.
Ieşiţi afară din ei înşişi, răpiţi în contemplarea luminii dumnezeieşti, Apostolii erau copleşiţi ca de un somn şi "neştiind ce zice, Petru îi spuse lui Iisus : Stăpâne, ce bine ar fi să rămânem aici; dacă vrei vom face trei corturi : unul pentru tine, unul pentru Moise si unul pentru Ilie". Întorcându-şi apostolul de la aceasta dorinţa prea omenească, ce consta în a se mulţumi de bucuria pământească a luminii, Domnul le arată atunci un "cort" mai bun şi un lăcaş cu mult mai înalt pentru a sălăşlui în el slava Sa. Un nor luminos veni să îi acopere cu umbra Sa, iar glasul Tatălui Se făcu auzit în mijlocul acestui nor, mărturisind pe Domnul : "Acesta este Fiul Meu prea-iubit, în care am bine-plăcut; ascultaţi de El". Acest nor era harul Duhului înfierii şi, la fel ca şi la Botezul Său în Iordan, glasul Tatălui mărturisea pe Fiul şi arăta că cele trei entităţi ale Sfintei Treimi, întotdeauna unite, participă la Mântuirea omului.
Lumina lui Dumnezeu, care permisese mai întâi Apostolilor să îl "vadă" pe Hristos, îi ridică la o stare superioară viziunii şi cunoştinţei omeneşti cînd ea străluci mai puternic. Ieşiţi în afară de tot ce este vizibil şi chiar din ei înşişi, ei pătrunseră atunci în întunericul supra-luminos, în care Dumnezeu petrece (Psalmii 17:12) şi "închizând uşa simţurilor lor", ei primiră revelaţia Tainei Treimii, care este mai presus de orice afirmaţie şi de orice tăgăduire (Teologia mistică a Sfântului Dionisie Areopagitul a fost aplicată Tainei Schimbării la Faţă în principal de către Sf. Grigore Palama).

Încă insuficient pregătiţi revelaţiei unor asemenea taine, căci nu trecuseră încă prin încercarea Crucii, Apostolii se înspăimântară cumplit. Dar când îşi ridicară capetele, îl vazură pe Iisus, singur, redevenit ca mai înainte, Care se apropie de ei şi îi linişti. Apoi, coborând din munte, El le ceru să nu vorbească nimănui de cele ce văzuseră, până când Fiul Omului nu se va scula din morţi.
Sărbătoarea Schimbării la Faţă este deci prin excelenţă aceea a îndumnezeirii naturii noastre omeneşti şi a participării trupului nostru trecător la bunurile veşnice, care sunt mai presus de fire. Înainte chiar de a îndeplini Mântuirea noastră prin Patimile Sale, Mântuitorul arată atunci căscopul venirii Sale în lume era tocmai să aducă pe tot omul la contemplaţia slavei Sale dumnezeieşti. Din acest motiv sărbătoarea Schimbării la Faţă i-a atras în mod deosebit pe călugări, care şi-au închinat întreaga viaţă căutării acestei lumini.
Numeroase Mănăstiri au fost închinate acestei Sărbători, mai ales după controversa isihastă din secolul XIV, despre natura luminii din Tabor şi despre contemplaţie. De notat de asemenea că, după o tradiţie care circula pe vremea iconoclasmului, prima Icoană, scrisă de înşişi Apostolii, a fost aceea a Schimbării la Faţă. E vorba desigur mai puţin de un fapt istoric cât de o interpretare simbolică, prezentând legătura intimă întreţinută de tradiţia Bisericii între arta Icoanei şi această Sărbătoare a vederii lui Hristos întru slavă.
A Căruia este slava şi puterea în veci. Amin.

BAZARE EXOTICE

Nimeni nu poate nega importanta modernelor magazine virtuale, cele care ne permit ca, din comoditatea scaunelor ergonomice aflate dinaintea calculatoarelor, sa analizam, sa comparam si sa comandam de pe Internet orice produs ne dorim. Totusi, in ciuda eficientei acestei metode, ar fi o greseala ca activitatile noastre mercantile sa ramana limitate la spatiul virtual, cand lumea pastreaza targuri si piete stravechi, cu traditie, dintre cele mai spectaculoase si inedite, unde putem vedea, atinge si mirosi marfa pe care o vom cumpara. Intre toate acestea, 10 bazaruri se disting prin exotismul si fastul care le caracterizeaza, iar "vizitarea" lor ne va purta prin toate colturile lumii.
"Piata de Molii" din Saint-Ouen, Paris, Franta
Dupa razboiul din 1870, negutatorii evacuati din Paris au construit primul sat de comercianti de zdrente in Saint-Ouen. Dar Piata de Molii s-a deschis, in mod oficial, 15 ani mai tarziu, in 1885. Dupa Primul Razboi Mondial, aacest targ a devenit o atractie popular, incat investitorii au achizitionat pamant in jurul celebrei Rue des Rosiers. Au facut drumuri si au alimentat cu apa si electricitate standurile pe care le-au inchiriat contra unor preturi exagerate. Primele patru piete au aparut intre 1920 si 1938: Vernaison, Malik, Biron si Jules Valles.


Cea mai mare piata de anticariate si antichitati din lume, Bazarul de Molii este si una dintre cele mai importante atractii turistice din zona metropolitana a Parisului. Ocupand o suprafata de peste sapte hectare, mai mult de 2.000 de standuri si magazine ofera un spectacol surprinzator care ii ademeneste fara echivoc pe vanatorii de chilipiruri si pe amatorii de negociere, dar si pe cei care apreciaza vizitarea unui loc inedit. Se gasesc aici antichitati clasice precum: mobila, obiecte din bronz, lampi, bijuterii, jucarii, carti si costume, alaturi de antichitati mai putin obisnuite: instrumente stiintifice, tehnologice si de navigatie, colectii de toate felurile, echipamente sportive, unelte vechi, fragmente arheologice, articole militare, orice. Mai mult decat un bazar, acest district este o intersectare de epoci, civilizatii, culturi si traditii, unde fiecare piata isi creeaza propria atmosfera si personalitate.

Piata plutitoare Damnoen Saduak, Bangkok, Thailanda
Damnernsaduak este considerata una dintre cele mai atractive destinatii de calatorie din lume. Istoric, denumirea i-a apartinut canalului navigabil al regatului Regelui Rama IV. In acele vremuri fara rauri si canale, cand transporturile erau aproape inghetate, Rama IV, ingrijorat de viitorul economic al tarii sale, a poruncit largirea si alungirea canalului astfel incat sa conecteze intre ele raurile Taachin si Maklong, din Provincia Samutsakorn. In zilele noastre, Damnoensaduak este unul dintre districtele provinciei Rajburi, unde majoritatea oamenilor traiesc de ambele parti ale canalului, de la un capat pana la celalalt al sau. Cei mai multi sunt agricultori si cresc mai mute tipuri de fructe si legume, precum portocalele, strugurii, papaya, varza, fasole, ceapa si altele.

Solul din regiune este in mod natural fertil. Ca atare, dincolo de a furniza un bun mijloc de transport, Canalul Damnoen Saduak le ofera fermierilor ape adecvate scopurilor agricole pe parcursul intregului an. Peste 200 de mici canale au fost sapate de taranii locali pentru a directiona apele catre pamantul lor.Mai mult, aceste mici canale au devenit o buna metoda pentru ei de a-si comercializa produsele agricole in pietele din apropierea provinciilor si a Bangkok-ului. Zilnic, intre 8 dimineata si 11 seara, Piata Plutitoare este aglomerata de sute de vanzatori si cumparatori care plutesc pe apa in micile lor barci, vanzand si cumparand sau schimband bunuri. Marfurile comercializate sunt in special alimente, fructe si legume, aduse in mare masura din propriile ograzi. Transportul este asigurat, in general, de barci simple, din lemn, dar mai nou se poarta si barcile lungi, puse in miscare de motoare.

Piata Portabello Road, Londra, Marea Britanie
Este unul dintre cele mai faimoase bazaruri din lume, precum si una dintre cele mai populare destinatii turistice londoneze. In timpul saptamanii, Portabello Road este un bulevard din Notting Hill, din vestul Londrei, traversand aproape de la un cap la altul districtul. Sambata, se transforma insa in locul de gazduire al Pietei Protobello Road, cunoscuta in special pentru antichitatile comercializate aici, dar si pentru festivalul cinematografic organizat in fiecare an, incepand din august 1996. Dar locul nu se distinge numai prin piata sa; o intreaga gama de comunitati ce ii populeaza strazile contribuie la atmosfera cosmopolita si energica, alaturi de restaurantele si localurile din zona.


Arhitectura isi joaca si ea rolul, drumul unduindu-se gratios pe mai toata distanta lui, deosebit de majoritatea strazilor din regiune. Casele terasate si chioscurile din Era Victoriana mijlocie si tarzie predomina, inchesuite in spatiul disponibil, adaugand un plus de intimitate si sofisticare peisajului stradal. Tot aici se afla si Cinematograful Electric Grade II, unul dintre cele mai vechi din Anglia. In Piata Portobello se comercializeaza antichitati, dar si fructe si legume.Bazarul si-a inceput cariera ca piateta de mancare proaspata, in secolul al XIX-lea; iar dealerii de antichitatii au aparut aici prin anii '60 ai secolului trecut. Bazarul se intinde pe o suprafata lunga de aproximativ 940 metri si a fost mentionat, de-a lungul anilor, in filme, carti si show-uri de televiziune.

Piata de Perle HongQiao, Beijing, China
In ciuda numelui, piata de perle HongQiao are de oferit mai mult decat cele trei etaje ale sale, ticsite cu perle si bijuterii. La parter, pot fi gasite mp3-playere, camere digitale, carduri de memorie, DVD-playere si multe alte dispozitive electronice. Exista, de asemenea, o importanta sectiune de ceasuri precum si produse din matase, lenjerie, kitsch-uri Mao, recipiente si altele. La etajul doi, se gasesc haine de firma, straie traditionale si numeroase porturi de matase, pantofi si serviete. Multe din magazinele de aici ofera exact aceleasi produse, ceea ce inseamna ca se poate obtine un pret foarte bun daca cumparatorul se pricepe sa negocieze
Al treilea etaj este divizat in doua sectiuni.

Prima consta din obiecte de arta traditionala chineze, ornamente, portelanuri si betisoare de mancat. Abia in cea de-a doua sectiune a etajului trei din bazar incepe, propriu-zis, Piata de Perle. Se intinde pana la etajele patru si cinci, unde magazinele sunt mai exclusiviste decat cele de la etajele inferioare.Magazinul de Jucarii HongQiao, aflat tot aici, ofera spre vanzare mii de jucarii de orice fel, dar si articole de birotica, seturi de ceai chinezesc, lanterne rosii si articole sportive. Piata de Perle HongQiao este populara atat in randul chinezilor, cat si al vizitatorilor internationali din toate colturile lumii. Toti vanzatorii vorbesc engleza.

Bloemenmarkt - Piata de Flori din Amsterdam, Olanda
Piata de flori din Amsterdam este un loc unde o persoana isi poate petrece cel putin o intreaga dimineata. Bloemenmarkt este localizata in inima orasului Amsterdam, in apropiere de Kalverstraat, Leidsestraat si langa Turnul Munt. Magazinele, chioscurile si standurile de aici, toate se afla pe barje plutitoare de pe Canalul Singel, constituind unica piata plutitoare de flori din lume. Aici se vinde orice are legatura cu horticultura si plantele, de la flori proaspat culese, bonsai, seminte si bulbi, pana la ierburi, plante de gradina si flori unice in lume, precum lalelele negre.


Vizitatorul nu trebuie sa se mire daca va vedea in acest bazar flori in nuante pe care nu le-a mai vazut niciodataIn prezent, s-au inmultit si standurile care vand suveniruri. Cea mai interesanta parte a pietii de flori este prima jumatate, venind dinspre Koningsplein. In cealalta jumatate se pot admira si achizitiona mai ales suveniruri. Preturile sunt mici spre centrul pietii, in timp ce spre margini crescPrimavara este o perioada excelenta pentru flori, insa pentru a cumpara bulbi si a-i duce acasa, mai potrivita este toamna.

Piata de Pesti Tsukiji, Tokio, Japonia
Bazarul Central Metropolitan Engros din Tokio, cunoscut mai ales sub denumirea de Piata Tsukiji, reprezinta cel mai mare targ en-gros de pesi si fructe de mare din toata lumea, precum si unul dintre cele mai mari "en-gros"-uri alimentare de orice fel. Piata este amplasata in Tsukiji, in centrul orasului Tokio, si reprezinta o atractie importanta pentru vizitatorii straini.
Bazarul este format din doua sectiuni distincte:
  • piata interioara este licentiata in vanzari en-gros, acolo avand loc si licitatiile precum si cea mai mare parte din procesarea pestilor, loc unde vanzatorii acreditati (aproximativ 900) opereaza mici standuri;
  • piata exterioara (jogai shijo) este o imbinare de magazine engros si de retail care vand ustensile japoneze de bucatarie, aprovizioneaza restaurante, vand produse de bacanie si fructe de mare. Majoritatea macazinelor de aici se inchid dupa-amiaza devreme, iar cele din piata interna chiar mai devreme.

Piata gestioneaza aproximativ 400 de tipuri diferite de fructe de mare, de la sardine minuscule pana la ton, care cantareste si 300 de kilograme, de la alge ieftine pana la cel mai scump caviar. Per total, mai mult de 700.000 de tone de hrana marina se vehiculeaza in fiecare an in cele trei piete de pesti din Tokio, cu o valoare totala de aproximativ 5,5 miliarde de dolari. Tsukiji gestioneaza peste 2.000 de tone de pesti pe zi, iar numarul de angajati inregistrati variaza intre 60.000 si 65.000, intre care se numara engrosisti, contabili, licitatori, oficiali ai companiilor si distribuitori. Piata se deschide in majoritatea diminetilor la ora 3, exceptand duminicile, zilele de sarbatoare si alte cateva zile din an.

Marele Bazar, Istanbul, Turcia
Este una dintre cele mai mari si mai vechi piete acoperite din lume, numarand peste 58 de alei acoperite si peste 4.400 de magazine, ce atrag intre 250.000 si 400.000 de vizitatori in fiecare ziConstruit in 1464, din ordinul sultanului Mahomed al II-lea Cuceritorul, bazarul este binecunoscut pentru bijuterii, portelanuri, ceramica, condimente si covoare. Multe dintre standurile aflate in Marele Bazar sunt grupate dupa tipurile de produse, cu zone speciale pentru pielarii, aur si cele asemenea lor. 
Bazarul a fost serios marit in secolul al XVI-lea, in timpul sultanului Suleiman Magnificul, iar in 1894 a fost supus restaurarii, in urma unui cutremur.

Marele Bazar se asemana cu un labirint, dar nu este chiar atat de complicat; tot ceea ce trebuie sa faca turistul pentru a nu se ratacii este sa fie permanent constient de pozitia strazii principale, Kalpakcilarbasi, strada cu bijuterii. De altfel, poarta care deschide drumul prin bazar este denumita "Poarta Nuruosmaniye", adica "lumina otomanilor". Aceasta duce direct intr-o strada sclipitoare, plina de magazine cu bijuterii si metale pretioase. Aproape la fel de importante, covoarele pot fi gasite in numar colosal in bazar, cei care le vand ademenind potentialii clienti in magazine cu cafea, ceai sau suc. Nici magazinele de haine din piele din Bazar nu trebuie neglijate, acestea avand calitate buna si foarte buna.

Piata Pike Place, Seattle, SUA
Este o piata publica situata in zona Golfului Elliott din Seattle, Washington, SUA. A fost deschisa la 17 august 1907 si este una dintre cele mai vechi piete de pe teritoriul Statelor Unite. Este un spatiu afaceristic pentru multi mici fermieri, comercianti si meseriasi. Denumita dupa bulevardul central, Pike Place este una dintre cele mai populare destinatii din Seattle. Piata este situata pe marginea unui deal abrupt si consta din cateva terase de nivel mai jos, sub cel principal. Fiecare ofera o varietate de magazine unice. Vanzatori de antichitati, de reviste de benzi desenate, mici restaurante afaceri de familie si unul dintre ultimele shopuri de substante halucinogene din Seattle.


Nivelul superior de strazi contine vanzare de produse piscicole, standuri producatoare de articole alimentare proaspete si ateliere ce opereaza local. Fermierii si meseriasii din regiune vand pe parcursul intregului an pe tarabele pe care le inchiriaza zilnic din piata, in acord cu misiunea si telul bazarului: a-i permite consumatorului sa se intalneasca cu producatorul. Piata Pike Place este casa a aproximativ 500 de rezidenti cu venituri scazute, ce locuiesc in opt cladiri diferite din piata. Aceasta este condusa de un cvasi-guvern si primeste anual 10 milioane de vizitatori.


Piata de Craicun Rathaus, Viena, Austria

Rathaus, primaria din Viena, gazduieste o varietate de evenimente sezoniere pe parcursul unui intreg an. In luna decembrie, asa cum este si firesc, marele eveniment organizat aici este Christkindlmarkt/ Weihnachtsmarkt/ Adventmarkt (Piata Christica pentru Copii/ Piata de Craciun/ Paita de Apoi). In timpul acestui eveniment sarbatoricesc, sute de comercianti vand de toate, de la produse de patiserie si dulciuri pana la ornamente de Craciun si obiecte lucrate manual, si de la carnati si carne divers preparata, la punch si Gluhwein (bauturi fierbinti si dulci, cu rom sau vin), care ocupa standurile dispuse ordonat in spatiosul loc amenajat dinaintea Primariei.


In timpul sarbatorii, aceasta cladire este transformata intr-un calendar gigant, cu 24 dintre ferestrele sale mari acoperite, fiecare, cu cate o cortina imprimata cu numere, de la 1 la 24. Pe 1 Decembrie, cortina cu numarul "1" este indepartata, dezvaluind o alta, cu o scena biblica imprimata pe ea. Acest lucru continua in fiecare zi, pana pe 24 decembrie, atunci cand marea cortina cu numarul aferent este indepartata din dreptul ferestrei aflate in centrul turnului Primariei. Piata de Craciun Rathaus este cea mai mare si probabil cea mai vizitata din bazarurile de acest fel ale Vienei, avand o atmosfera calda si primitoare.


Piata de vrajitorie din Sonora, Mexic

Vrajitoarele din Sonora sed ca niste stranii statui de piatra si asteapta rabdator in micile lor dughene din piateta mexicana, vesnic inconjurate de un aer sumbru. Atunci cand nu mediteaza taciturn, isi promoveaza cu pricepere marfa si harul, fagaduindu-le clientilor entuziasti si creduli ca ii pot scapa de saracie sau de infidelitatea partenerilor de viata pentru numai 10 dolari.


Piata este zilnic deschisa pentru pelerinii din Mexic, dar si pentru turistii straini, care vin in Sonora special pentru a afla mici amanunte referiatoare la viitorul lor. Oricine poate cumpara de aici statuete blestemate, potiuni misteroase, sange de reptila sau pasari-colibri mumificate pentru a-si stimula norocul.